1. tabarelli
  [Acrioceras (Acrioceras) tabarelli]
 2. takahashii
  [Puzosia (Mesopuzosia) takahashii]
 3. tarkowskii
  [Taramelliceras tarkowskii (M)]
 4. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense]
 5. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense juv.]
 6. taurimontanum
  [Taramelliceras taurimontanum (?M)]
 7. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 8. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 9. taylori
  [Phricodoceras taylori (m)]
 10. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 11. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 12. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 13. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 14. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 15. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 16. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 17. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 18. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 19. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 20. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 21. tenuiliratum
  [Gaudryceras tenuiliratum]
 22. tercense
  [Pseudokossmaticeras tercense]
 23. terveri
  [Acrioceras (Acrioceras) terveri]
 24. tethysi
  [Hildoceras tethysi (M)]
 25. tetragona
  [Stoliczkaia (Lamnayella) tetragona]
 26. texana
  [Stoliczkaia (Lamnayella) texana]
 27. thevenini
  [Bigotites thevenini (M)]
 28. thieuloyi
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 29. thiollierei
  [Honnoratia thiollierei]
 30. thomasi
  ["Tissotia" cf. thomasi]
 31. tortisulcatum
  [Sowerbyceras tortisulcatum]
 32. torulosum
  [Pleurolytoceras gr. torulosum (m)]
 33. torulosum
  [Pleurolytoceras torulosum (m)]
 34. transitoria
  [Choffatia cf. transitoria (M)]
 35. transversarium
  [Gregoryceras transversarium juv.]
 36. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) gr. trezeense (M)]
 37. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense (M)]
 38. trifidus
  [Epihoplites (Epihoplites) trifidus]
 39. trimarginatus
  [Trimarginites trimarginatus (M)]
 40. tripartitum
  [Nannolytoceras tripartitum]
 41. truellei
  [Strigoceras truellei (M)]
 42. truncatus
  [Euhoplites truncatus]
 43. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 44. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 45. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 46. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 47. tuberosus
  [Flabellisphinctes (Flabellia) tuberosus (m)]
 48. turoniense
  [Collignoniceras cf. turoniense]
 49. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 50. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 51. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 52. turriculatum
  [Peronoceras turriculatum]