1. Nannolytoceras
  [Nannolytoceras pygmaeum]
 2. Nannolytoceras
  [Nannolytoceras tripartitum]
 3. Neaspidoceras
  [Neaspidoceras (?) spathi]
 4. Neocomites
  [Neocomites gr. neocomiensis]
 5. Neocosmoceras
  [Neocosmoceras aff. sayni]
 6. Neolissoceras
  [Neolissoceras grasianum]
 7. Neolobites
  [Neolobites vibrayeanus]
 8. Neolobites
  [Neolobites vibrayeanus]
 9. Neomorphoceras
  [Neomorphoceras collinii]
 10. Neophlycticeras
  [Neophlycticeras brottianum]
 11. Neophylloceras
  [Neophylloceras hetonaiense]
 12. Neoprionoceras
  [Neoprionoceras rauracum]
 13. Neoptychites
  [Neoptychites cephalotus]
 14. Neoptychites
  [Neoptychites cephalotus]
 15. Neoptychites
  [Neoptychites cephalotus]
 16. Neoptychites
  [Neoptychites ?cephalotus]
 17. Neoptychites
  [Neoptychites cephalotus morphe xetriformis]
 18. Neoptychites
  [Neoptychites pioti]
 19. Neoptychites
  [Neoptychites pioti]
 20. Neoptychites
  [Neoptychites pioti]
 21. Neosilesites
  [Neosilesites nepos]
 22. Neostlingoceras
  [Neostlingoceras carcitanense]
 23. Nicklesia
  [Nicklesia pulchella]
 24. Nigericeras
  [Nigericeras bulbosum]
 25. Nigericeras
  [Nigericeras bulbosum]
 26. Nigericeras
  [Nigericeras bulbosum]
 27. Nigericeras
  [Nigericeras bulbosum]
 28. Nigericeras
  [Nigericeras cauvini]
 29. Nigericeras
  [Nigericeras gadeni]
 30. Nigericeras
  [Nigericeras gadeni]
 31. Nigericeras
  [Nigericeras "kwayaensis"]
 32. Nodicoeloceras
  [Nodicoeloceras spicatum]
 33. Normannites
  [Normannites orbignyi (m)]
 34. Nostoceras
  [Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum polyplocum]
 35. Nostoceras
  [Nostoceras (N.) approximans (m)]
 36. Nostoceras
  [Nostoceras (N.) hyatti (M)]
 37. Nostoceras
  [Nostoceras (N.) hyatti (M)]
 38. Nostoceras
  [Nostoceras (N.) malagasyense]
 39. Nowakites
  [Nowakites pailleteanus]
 40. Nowakites
  [Nowakites sp. 1 (m)]