1. Ebrayiceras
  [Morphoceras (Ebrayiceras) pseudoanceps (m)]
 2. Epihoplites
  [Epihoplites (E.) gibbosus]
 3. Epihoplites
  [Epihoplites (E.) trifidus]
 4. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (E.) japonicum]
 5. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (E.) otsukai]
 6. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (E.) otsukai morphe boulei]
 7. Eubrancoceras
  [Brancoceras (Eubrancoceras) aegoceratoides]
 8. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) adicra (M)]
 9. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) cf. adicra]
 10. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) marginata morphe dominans (M)]